Loading...
pl

Zasady Korzystania

Zasady Korzystania z Portalu wspolnota.nwcb.pl

1. WSTĘP

1.1 Niniejsze zasady określają warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego wspolnota.nwcb.pl - prawa i obowiązki Użytkowników portalu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.

1.2 Każdy Użytkownik portalu wspolnota.nwcb.pl powinien zapoznać się z treścią Zasad Korzystania z Portalu wspolnota.nwcb.pl. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w portalu, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3 Administrator jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal wspolnota.nwcb.pl. Administratorem portalu internetowego wspolnota.nwcb.pl jest: Fundacja Ad Maiorem Dei Gloriam - Harcerstwo Niepokalanej, Proszówka, Zamek Gryf, 59-620 Gryfów Śląski, NIP 7282789165, REGON 101375182, KRS 0000413134.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA

2.1 Korzystanie z portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2 Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszych zasad oraz przestrzeganie ich.

2.3 Użytkownik uzyskuje pełne prawo do korzystania z portalu - w szczególności do publikowania własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Administratora zasobów portalu - po zarejestrowaniu.

2.4 Procedura zarejestrowania i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą. Wprowadzając dane osobowe Użytkownik oświadcza, że zapoznał się, akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia Polityki Prywatności  zawartej na stronie: Polityka Prywatności.

2.5 Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6 Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.

2.7 Zamieszczać komentarze, dodawać zdjęcia i inne materiały może każdy zalogowany Użytkownik.

2.8 Użytkownik, zamieszczający na portalu zdjęcie, przedstawiające jego wizerunek, zezwala Administratorowi portalu na jego wykorzystanie dla celów świadczonych przez Administratora usług w portalu.

2.9 Użytkownik, zamieszczający na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.

2.10 Użytkownik, zamieszczający na portalu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo) oświadcza, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

2.11 Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.

2.12 Użytkownik portalu wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych Użytkowników.

2.13 W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.11 i w pkt. 2.12 niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo zablokować profil Użytkownika jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia poniesionych przez Administratora z winy Użytkownika szkód.

2.14 Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI

3.1 Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.

3.2 Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4 Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez Użytkowników treści nadesłanych jako „artykuł użytkownika”. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.

3.5 Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na portalu Administrator nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści w portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).

3.6 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).

3.7 Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu wspolnota.nwcb.pl treści, które:

. naruszają obowiązujące w Polsce prawo
. naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich
. są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich
. zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt
. mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi
. zawierają spam

3.8 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu treści.

3.9 Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10 Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności pkt. 3.7 – 3.9.

3.11 Administrator zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników.

3.13 Administrator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do okresowego wyłączania portalu jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia usług w ramach portalu

3.14 Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15 Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać do Administratora oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.